Loading...

19 stycznia 2022

1 min.

„Czy podczas okresu mogę stosować globulki przeciwgrzybicze?”

In­fek­cje in­tym­ne to pro­blem, z któ­rym zma­ga się mnó­stwo ko­biet – nie w każ­dym przy­pad­ku sto­so­wa­nie się do za­sad wie­trze­nia na­ro­do­we­go wy­star­cza. Tym ra­zem od­po­wia­da­my na py­ta­nie do­ty­czą­ce sto­so­wa­nia glo­bu­lek prze­ciw­grzy­bi­czych w trak­cie okre­su.

Martyna Szopa-Krupińska

„Wi­tam! Czy pod­czas men­stru­acji moż­na uży­wać glo­bu­lek prze­ciw­grzy­bi­czych lub prze­ciw­bak­te­ryj­nych prze­pi­sa­nych przez gi­ne­ko­lo­ga? Czy może na­le­ży wte­dy skon­sul­to­wać się po­now­nie z le­ka­rzem?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

W trak­cie krwa­wie­nia mie­siącz­ko­we­go nie po­win­no się sto­so­wać glo­bu­lek lub ta­ble­tek po­da­wa­nych do­po­chwo­wo. Je­śli je­steś w trak­cie ku­ra­cji i za­sko­czył Cię okres, na­le­ży prze­rwać le­cze­nie na czas ob­fi­te­go krwa­wie­nia – mo­żesz wzno­wić po­da­wa­nie glo­bu­lek, gdy pla­mie­nie jest już nie­wiel­kie lub cał­ko­wi­cie usta­nie.

Nie ma po­trze­by roz­po­czy­na­nia le­cze­nia od po­cząt­ku. Na­to­miast w trak­cie mie­siącz­ki z jesz­cze więk­szą do­kład­no­ścią po­win­naś dbać o hi­gie­nę in­tym­ną.

Gdy­by w trak­cie krwa­wie­nia ob­ja­wy się na­si­li­ły i były wy­jąt­ko­wo uciąż­li­we, skon­sul­tuj się z le­ka­rzem w celu do­bra­nia in­ne­go le­cze­nia, któ­re może być kon­ty­nu­owa­ne w trak­cie mie­siącz­ki.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

cykl miesiączkowygrzybica pochwytrudne pytania

19 stycznia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.