Loading...

22 września 2022

1 min.

„Mam częste plamienia, czy mimo wszystko antykoncepcja jest skuteczna?”

Pla­mie­nia i an­ty­kon­cep­cja – wiesz coś o tym? Czas wy­ja­śnić, dla­cze­go ten zwią­zek może się po­ja­wić przy sto­so­wa­niu an­ty­kon­cep­cji jed­no­skład­ni­ko­wej.

Martyna Szopa-Krupińska

Wi­tam. Czy sto­su­jąc prosz­ki Li­me­tic re­gu­lar­nie, mam czę­ste pla­mie­nia to mimo wszyst­ko an­ty­kon­cep­cja jest sku­tecz­na. Po­zdra­wiam.

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

An­ty­kon­cep­cja, o któ­rej wspo­mi­nasz, wy­stę­pu­je pod po­sta­cią ta­blet­ki jed­no­skład­ni­ko­wej za­wie­ra­ją­cej tyl­ko pro­ge­sta­gen. Są to ta­blet­ki re­ko­men­do­wa­ne pod­czas kar­mie­nia pier­sią, a tak­że ko­bie­tom z prze­ciw­ska­za­nia­mi do sto­so­wa­nia es­tro­ge­nów.

Sku­tecz­ność an­ty­kon­cep­cji jed­no­skład­ni­ko­wej, przy pra­wi­dło­wym jej sto­so­wa­niu, czy­li re­gu­lar­nym przyj­mo­wa­niu ta­ble­tek o sta­łej po­rze dnia okre­ślo­na jest na po­zio­mie in­dek­su Pe­ar­la 0,5 (czy­li 5 ko­biet na 1000 sto­su­ją­cych tę me­to­dę w cią­gu roku zaj­dzie w cią­żę) – jest to wy­so­ka sku­tecz­ność. Pla­mie­nia przy sto­so­wa­niu sa­mych pro­ge­sta­ge­nów mogą wy­stę­po­wać, jest to wpi­sa­ne w me­cha­nizm dzia­ła­nia tych ta­ble­tek.

War­to jed­nak skon­sul­to­wać się z le­ka­rzem pro­wa­dzą­cym w celu zmia­ny me­to­dy an­ty­kon­cep­cji, je­śli te pla­mie­nia wią­żą się dla Cie­bie z dys­kom­for­tem.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

Ostatnia aktualizacja: 16.09.2022
antykoncepcjaplamienia

22 września 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa