Loading...

20 kwietnia 2022

1 min.

„Mam problemy z zaparciami, a podczas okresu wypróżniam się regularnie. O co może chodzić?”

Czy wie­dzia­łaś, że bie­gun­ka przed okre­sem jest nor­mal­na? A to wszyst­ko przez hor­mo­ny.

Martyna Szopa-Krupińska

„Mam pro­ble­my z za­par­cia­mi, a gdy do­sta­je okre­su wy­próż­niam się re­gu­lar­nie. O co może cho­dzić?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

W trak­cie cy­klu mie­siącz­ko­we­go zmie­nia­ją­ce się po­zio­my hor­mo­nów płcio­wych mają wpływ na pra­cę je­lit. Pro­ge­ste­ron uwal­nia­ny w II fa­zie cy­klu ma dzia­ła­nie roz­kur­cza­ją­ce, spo­wal­nia­ją­ce pe­ry­stal­ty­kę, co może spo­wo­do­wać za­par­cia.

Na­to­miast w I fa­zie cy­klu i pod­czas mie­siącz­ki, stol­ce mogą być luź­niej­sze i częst­sze. Zwięk­szo­na kurcz­li­wość ma­ci­cy w trak­cie mie­siącz­ki tak­że wpły­wa na ruch je­lit.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

cykl miesiączkowytrudne pytaniazaparcie

20 kwietnia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.