Loading...

19 stycznia 2022

1 min.

„Od ponad roku karmię piersią, właśnie dostałam plamienia. Czy to miesiączka?”

Wo­kół pierw­szej mie­siącz­ki po po­ro­dzie na­ro­sło wie­le mi­tów. Czy wie­dzia­łaś, że pierw­sza owu­la­cja po po­ro­dzie może wy­stą­pić jesz­cze przed pierw­szą mie­siącz­ką? Na py­ta­nie na­szej Czy­tel­nicz­ki od­po­wia­da Ni­co­le So­chac­ki-Wój­cic­ka.

Nicole Sochacki-Wójcicka

Mamaginekolog

„Od roku i 2 mie­się­cy nie mam mie­siącz­ki, po­nie­waż kar­mię pier­sią. Mie­siąc temu wy­stą­pi­ły pla­mie­nia. Czy to ozna­cza, że mam już owu­la­cję?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Kar­mie­nie pier­sią może, ale nie musi mieć wpływ na cykl ko­bie­cy. U wie­lu ko­biet w trak­cie ca­łe­go lub czę­ści okre­su lak­ta­cji mie­siącz­ki i owu­la­cja nie wy­stę­pu­ją. Jed­nak u czę­ści ko­biet mimo wy­łącz­ne­go kar­mie­nia pier­sią cy­kle mie­siącz­ko­we bar­dzo szyb­ko wra­ca­ją do nor­my sprzed cią­ży.

Pierw­sza owu­la­cja po po­ro­dzie może być jesz­cze przed pierw­szą mie­siącz­ką. Je­śli nie pla­nu­jesz cią­ży to w trak­cie ca­łe­go okre­su kar­mie­nia pier­sią za­le­ca­ne jest sto­so­wa­nie sku­tecz­nej an­ty­kon­cep­cji.

Pla­mie­nia, o któ­rych pi­szesz nie są ty­po­wym ob­ja­wem owu­la­cji, mogą jed­nak świad­czy o tym, że nie­ba­wem po­ja­wi się pierw­sza mie­siącz­ka po po­ro­dzie.

Prze­czy­taj wię­cej o pierw­szej mie­siacz­ce po po­ro­dzie.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

karmienie piersiąmiesiączkatrudne pytania

19 stycznia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.