Loading...

5 kwietnia 2022

1 min.

„Podczas okresu bardzo rwie mnie lewa noga. Czy to normalne?”

Do­sta­je­my od Was mnó­stwo py­tań od­no­śnie cy­klu mie­siącz­ko­we­go. Tym ra­zem jed­na z Was pyta o inne, mniej oczy­wi­ste bóle, któ­re to­wa­rzy­szą mie­siącz­ce.

Martyna Szopa-Krupińska

„Wi­tam. Za każ­dym ra­zem 2 dni przed okre­sem i je­den dzień pod­czas okre­su bar­dzo rwie mnie lewa noga. Przed cią­żą bo­lał mnie za­wsze brzuch pod­czas okre­su, a po cią­ży brzuch prze­stał bo­leć a za­czę­ła rwać noga. Czy to ma ja­kiś zwią­zek?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Ból pod­czas mie­siącz­ki, a tak­że bóle ple­ców lub nóg mogą być spo­wo­do­wa­ne dużą ilo­ścią pro­sta­glan­dyn uwal­nia­nych w trak­cie okre­su. Do in­nych przy­czyn do­le­gli­wo­ści bó­lo­wych pod­brzu­sza, oko­li­cy lę­dź­wio­wej lub nóg może na­le­żeć en­do­me­trio­za.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

cykl miesiączkowytrudne pytania

5 kwietnia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.