Loading...

10 sierpnia 2022

1 min.

„Śluz z brązowym zabarwieniem po stosunku. Kiedy najwcześniej wykonać test ciążowy?”

Na py­ta­nie od­po­wia­da na­sza eks­pert­ka – Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Mam śluz z brą­zo­wym za­bar­wie­niem. Po­ja­wił się on po sto­sun­ku, tak w po­ło­wie cy­klu. Kie­dy naj­wcze­śniej wy­ko­nać test cią­żo­wy?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Jed­no­ra­zo­we po­ja­wie­nie się pla­mie­nia/bru­dze­nia ciem­ną krwią po sto­sun­ku może być zwią­za­ne np. z uszko­dze­niem ja­kie­goś na­czyn­ka na szyj­ce ma­ci­cy. Może tak­że wy­ni­kać z otarć ślu­zów­ki po­chwy po­wsta­łych w trak­cie sto­sun­ku.

In­nym po­wo­dem ta­kie­go zda­rze­nia może być in­fek­cja in­tym­na lub po pro­stu owu­la­cja. Gdy­by ta­kie krwa­wie­nia się po­wta­rza­ły, nie­zbęd­na jest kon­sul­ta­cja gi­ne­ko­lo­ga i dal­sza dia­gno­sty­ka.

Co do ter­mi­nu wy­ko­na­nia te­stu cią­żo­we­go to je­śli po­dej­rze­wa­my cią­żę, taki test po­win­ni­śmy wy­ko­nać w ter­mi­nie spo­dzie­wa­nej mie­siącz­ki.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

test ciążowytrudne pytania

10 sierpnia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.