Loading...

7 października 2022

1 min.

„Tyłozgięcie macicy i problem podczas okresu z używaniem tamponów.”

Czy ty­ło­zgię­cie ma­ci­cy ma wpływ na tam­po­ny i ku­be­czek men­stru­acyj­ny pod­czas okre­su. Na py­ta­nie czy­tel­nicz­ki od­po­wia­da na­sza eks­pert­ka – Mar­tyn Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Mam ty­ło­zgię­cie ma­ci­cy i pod­czas okre­su pro­blem z uży­wa­niem tam­po­nów. Wiecz­nie wy­pa­da­ją mimo, że są wkła­da­ne głę­bo­ko. Czy w tym przy­pad­ku po­dob­nie bę­dzie z ku­becz­kiem men­stru­acyj­nym? Jest szan­sa, że bę­dzie on się za­cho­wy­wał in­a­czej niż tam­pon? Czy ty­ło­zgię­ta ma­ci­ca bę­dzie wy­ci­skać wszyst­ko pod­czas okre­su przez małą ilość miej­sca?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Po­ło­że­nie ma­ci­cy – przo­do­zgię­cie lub ty­ło­zgię­cie nie zmie­nia ilo­ści miej­sca w po­chwie, tam gdzie wkła­da się tam­pon lub ku­be­czek men­stru­acyj­ny. Ma­ci­ca nie­za­leż­nie od po­zy­cji znaj­du­je się w mied­ni­cy mniej­szej i wisi na wię­za­dłach, więc nie ob­ni­ża się w trak­cie okre­su tak, aby wy­py­chać tam­po­ny.

W przy­pad­ku tam­po­nu war­to jed­nak spró­bo­wać do­brać lep­szy roz­miar, mniej­szy lub więk­szy, nie po­wi­nien on wy­pa­dać sa­mo­ist­nie. Do­dat­ko­wo nie bez zna­cze­nia są też ćwi­cze­nia mię­śni dna mied­ni­cy, co po­zwo­li utrzy­mać na­pię­cie tka­nek. Za­wsze po­moc­na bę­dzie też wi­zy­ta u gi­ne­ko­lo­ga lub fi­zjo­te­ra­peu­ty uro­gi­ne­ko­lo­gicz­ne­go w celu oce­ny ob­ni­że­nia ścian po­chwy i spraw­dze­nia czy moż­na ja­koś ten stan po­pra­wić.

Prze­czy­taj rów­nież ar­ty­kuł: Ty­ło­zgię­cie ma­ci­cy – czy to po­wód do zmar­twień?

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

Ostatnia aktualizacja: 01.10.2022
tamponytrudne pytaniatyłozgięcie macicy

7 października 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.