Loading...

2 lutego 2022

1 min.

„W 1. dniu miesiączki moja krew jest czarna. Czy to powód do niepokoju?”

Czę­sto py­ta­cie o to, jak po­win­na wy­glą­dać „stan­dar­do­wa” mie­siącz­ka. Nie ma na to jed­nej od­po­wie­dzi, bo za­rów­no jej in­ten­syw­ność jak i dłu­gość to kwe­stia in­dy­wi­du­al­na. A czy czar­na, smo­li­sta krew po­win­na nas mar­twić?

Martyna Szopa-Krupińska

„Czy je­śli w pierw­szym dniu mie­siącz­ki moja krew jest czar­na i tro­chę smo­li­sta to po­wód do nie­po­ko­ju? W ko­lej­nych dniach okre­su ko­lor krwi jest już czer­wo­ny, póź­niej bor­do­wy. Dłu­gość okre­su w nor­mie, ob­fi­tość i re­gu­lar­ność też.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Ko­lor czar­ny lub ciem­no­brą­zo­wy wy­dzie­li­ny na po­cząt­ku okre­su to po pro­stu krew, któ­ra dłu­żej za­le­ga­ła w ja­mie ma­ci­cy, za­nim ule­gła wy­da­le­niu przez skur­cze.

Przy re­gu­lar­nym mie­siącz­ko­wa­niu, bez od­chy­leń od nor­my pod wzglę­dem in­nych pa­ra­me­trów moż­na się tym nie przej­mo­wać.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

miesiączkatrudne pytania

2 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.