Loading...

7 września 2022

1 min.

„Za każdym razem, gdy miesiączkuję mam biegunkę. Jak można temu zaradzić?”

Czy wie­dzia­łaś, że na bie­gun­kę pod­czas okre­su wpływ mają hor­mo­ny? Wię­cej na ten te­mat opo­wia­da na­sza eks­pert­ka – Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Mam taki pro­blem, że za każ­dym ra­zem, gdy mie­siącz­ku­ję przez pierw­sze 2 dni mam upo­rczy­wą bie­gun­kę (nie­za­leż­nie od tego co zjem lub wy­pi­ję). Jak moż­na temu za­ra­dzić?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

W trak­cie mie­siącz­ki uwal­nia­ne są sub­stan­cje, tzw. pro­sta­glan­dy­ny, któ­re wy­wo­łu­ją skur­cze ma­ci­cy ma­ją­ce na celu wy­da­le­nie z jamy ma­ci­cy krwi i resz­tek złusz­czo­ne­go en­do­me­trium.

Te same związ­ki mają tak­że wpływ na czyn­ność je­lit, po­wo­du­jąc wzmo­żo­ną pe­ry­stal­ty­kę, co może wpły­wać na wy­stą­pie­nie bie­gun­ki.

Szcze­gól­nie u mło­dych ko­biet wy­dzie­la­na jest duża ilość pro­sta­glan­dyn, przez co czę­sto zgła­sza­ją się z po­wo­du bo­le­sne­go mie­siącz­ko­wa­nia, któ­re­mu to­wa­rzy­szą do­dat­ko­we ob­ja­wy pod po­sta­cią nud­no­ści, bie­gun­ki oraz moc­nych skur­czy pod­brzu­sza.

Ulgę może przy­nieść re­gu­lar­ne przyj­mo­wa­nie le­ków prze­ciw­za­pal­nych, np. ibu­pro­fe­nu 3 x 400 mg mak­sy­mal­nie oraz leki roz­kur­czo­we.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

cykl miesiączkowytrudne pytania

7 września 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.