Loading...

19 stycznia 2022

1 min.

„Czy 6-latek powinien mieć profilaktycznie wykonaną morfologię?”

Za­le­ce­nia Ame­ry­kań­skiej Aka­de­mii Pe­dia­trii zde­cy­do­wa­nie róż­nią się od za­le­ceń eu­ro­pej­skich to­wa­rzystw. W Pol­sce pod­sta­wą pro­fi­lak­ty­ki u dzie­ci są re­gu­lar­ne wi­zy­ty u pe­dia­ty, czy­li tak zwa­ne ba­da­nia bi­lan­so­we.

Alicja Jaczewska

„Czy 6-la­tek po­wi­nien mieć już zba­da­ną krew, wy­ko­na­ną taką ogól­ną mor­fo­lo­gię. Wstyd się przy­znać, ale ja jesz­cze nig­dy z dzieć­mi nie by­łam na po­bra­niu krwi, a mają pra­wie 7 lat.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

U dzie­ci, w prze­ci­wień­stwie do do­ro­słych nie pro­wa­dzi się pro­gra­mów ba­dań pro­fi­lak­tycz­nych – jest to zwią­za­ne z od­mien­no­ścią cho­rób wy­stę­pu­ją­cych w tych gru­pach wie­ko­wych.

Je­śli cho­dzi o samą mor­fo­lo­gię, to Ame­ry­kań­ska Aka­de­mia Pe­dia­trii za­le­ca jej wy­ko­na­nie w 12. m.ż. ce­lem wy­klu­cze­nia ewen­tu­al­nej nie­do­krwi­sto­ści z nie­do­bo­ru że­la­za.

Na­to­miast pol­skie i eu­ro­pej­skie to­wa­rzy­stwa nie za­le­ca­ją wy­ko­ny­wa­nia tego ba­da­nia u dzie­ci bez nie­po­ko­ją­cych ob­ja­wów ani da­nych z wy­wia­du.

Pod­sta­wą pro­fi­lak­ty­ki u dzie­ci są na­to­miast re­gu­lar­ne wi­zy­ty u pe­dia­try – ba­da­nia bi­lan­so­we, pod­czas któ­rych po ze­bra­niu do­kład­ne­go wy­wia­du oraz zba­da­niu dziec­ka, le­karz może wy­su­nąć po­dej­rze­nie kon­kret­nych scho­rzeń i za­le­cić wy­ko­na­nie ba­da­nia ce­lem ich wy­klu­cze­nia bądź po­twier­dze­nia.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

morfologiatrudne pytania

19 stycznia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.