Loading...

27 stycznia 2022

1 min.

„Czy dziecko kończące przyjmować antybiotyk może iść do żłobka?”

An­ty­bio­ty­ko­te­ra­pia przy an­gi­nie jest nie­zwy­kle waż­na – pa­cjent prze­sta­je być za­kaź­ny już po 24 go­dzi­nach, tym­cza­sem nie­le­czo­ny za­ka­ża jesz­cze 7 dni po ustą­pie­niu ob­ja­wów.

Alicja Jaczewska

„Czy dziec­ko na koń­ców­ce an­ty­bio­ty­ku (z po­wo­du an­gi­ny) może pójść do żłob­ka? Czu­je się już su­per, nie ma żad­nych ob­ja­wów.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

W przy­pad­ku an­gi­ny wy­ma­ga­na izo­la­cja to 24 h sku­tecz­nej an­ty­bio­ty­ko­te­ra­pii. Po tym cza­sie dziec­ko prze­sta­je być za­kaź­ne, a tym sa­mym sta­no­wić po­ten­cjal­ne źró­dło za­ka­że­nia dla ró­wie­śni­ków.

Je­śli cho­dzi o dru­gi aspekt, czy­li sa­me­go cho­re­go, tu wy­znacz­ni­kiem po­win­no być sa­mo­po­czu­cie dziec­ka, a nie sam fakt przyj­mo­wa­nia (bądź nie) an­ty­bio­ty­ku.

Prze­czy­taj wię­cej o an­gi­nie.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

trudne pytania

27 stycznia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.