Loading...

15 lipca 2022

2 min.

„Czy nebulizacje to jedyny sposób na mokry kaszel u dziecka?”

Czy czę­ste in­fek­cje trwa­ją­ce po 2 ty­go­dnie to nor­mal­ne? Co poza ne­bu­li­za­cja­mi po­ma­ga na mo­kry ka­szel u dziec­ka?

Alicja Jaczewska

„Mam pro­blem, dziec­ko (2 lata) śred­nio raz w mie­sią­cu, raz na 2 mie­sią­ce przy­no­si ze żłob­ka gę­sty ka­tar, mo­kry ka­szel – cza­sa­mi to­wa­rzy­szy temu wszyst­kie­mu go­rącz­ka. Dziec­ko wię­cej spę­dza cza­su w domu niż w żłob­ku a mi­nął już rok. Py­ta­nie do­ty­czy jed­nak tego kasz­lu – le­karz za każ­dym ra­zem mówi że płu­ca, oskrze­la czy­ste i nie prze­pi­su­je nic, ewen­tu­al­nie ne­bu­li­za­cję. Czy tak czę­ste in­fek­cje trwa­ją­ce po mi­ni­mum 2 ty­go­dnie są nor­mal­ne? Spa­ce­ru­je­my spo­ro, mały ma zróż­ni­co­wa­ną die­tę, nie prze­grze­wa­my go, ale jed­nak od­por­ność się nie wzmoc­ni­ła. Czy ne­bu­li­za­cje to je­dy­ny spo­sób na mo­kry ka­szel?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Prze­cięt­ne małe dziec­ko w wie­ku żłob­ko­wo-przed­szkol­nym cho­ru­je 8-10 razy w roku, z cze­go więk­szość in­fek­cji przy­pa­da na se­zon je­sien­no-zi­mo­wy. Je­śli do­da­my do tego fakt, że ta­kie in­fek­cje dróg od­de­cho­wych prze­bie­ga­ją­ce z ka­ta­rem, kasz­lem i cza­sem go­rącz­ką trwa­ją za­zwy­czaj 1-2 ty­go­dnie (a po nich do­dat­ko­wo może utrzy­my­wać się ka­szel po­in­fek­cyj­ny), to moż­na mieć wra­że­nie, że dziec­ko jest non stop cho­re.

Jest to na­to­miast nor­ma, o ile dziec­ko prze­cho­dzi je ła­god­nie i nie wy­ma­ga każ­do­ra­zo­wo an­ty­bio­ty­ku czy czę­stych ho­spi­ta­li­za­cji.

Je­śli cho­dzi o le­cze­nie mo­kre­go kasz­lu – za­zwy­czaj jego przy­czy­ną jest spły­wa­ją­ca po tyl­nej ścia­nie gar­dła wy­dzie­li­na a za­tem, aby go wy­eli­mi­no­wać na­le­ży po­zbyć się ka­ta­ru. Ne­bu­li­za­cje z soli fi­zjo­lo­gicz­nej są w tym po­moc­ne, po­nie­waż roz­rze­dza­ją wy­dzie­li­nę uła­twia­jąc jej od­krztu­sza­nie.

Do­dat­ko­wo, moż­na sto­so­wać leki wy­krztu­śne – za­zwy­czaj jed­nak za­le­ca się je dzie­ciom ze spraw­nym od­ru­chem kasz­lo­wym, od oko­ło 2. roku ży­cia.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

katartrudne pytania

15 lipca 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.