Loading...

15 kwietnia 2022

1 min.

„Czy sińce pod oczami u dwulatka po zapaleniu płuc to normalne?”

Jed­na z mam na­pi­sa­ła do nas, peł­na obaw czy siń­ce u dwu­lat­ka po prze­by­tej in­fek­cji to nor­ma. Od­po­wia­da nasz eks­pert – Ali­cja Ja­czew­ska.

Alicja Jaczewska

„Czy sin­ce pod ocza­mi u 2-let­nie­go dziec­ka po an­ty­bio­ty­ku, któ­ry przyj­mo­wał z po­wo­du za­pa­le­nia płuc są nor­mal­ne? Jak dłu­go mogą się utrzy­mać?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Nie wią­za­ła­bym siń­ców pod ocza­mi z po­da­żą an­ty­bio­ty­ku, a ra­czej z prze­by­tą po­waż­ną cho­ro­bą, jaką jest za­pa­le­nie płuc.

Zmę­cze­nie, stres, nie­wy­spa­nie, a tak­że in­fek­cje to naj­częst­sze przy­czy­ny siń­ców pod ocza­mi. Po­win­ny ustą­pić wte­dy, gdy or­ga­nizm zre­ge­ne­ru­je się po cho­ro­bie. Je­śli pro­blem bę­dzie się utrzy­my­wał, moż­na skon­sul­to­wać się z pe­dia­trą.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

sińce pod oczamitrudne pytania

15 kwietnia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.