Loading...

25 maja 2022

1 min.

„Do jakiego momentu życia dziecko może spać w śpiworku?”

Śpi­wor­ki uzna­ne są za naj­bez­piecz­niej­sze okry­cie do snu. Do kie­dy dziec­ko może/po­win­no w nim spać? Od­po­wia­da nasz eks­pert – Ali­cja Ja­czew­ska.

Alicja Jaczewska

„Do ja­kie­go mo­men­tu ży­cia dziec­ko może spać w śpi­wor­ku?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Dziec­ko może spać w śpi­wor­ku do­pó­ki chce i lubi. W koń­cu do­ro­śli też sy­pia­ją w śpi­wo­rach. 🙂

Nie ma żad­nych za­le­ceń co do gór­nej gra­ni­cy wie­ku dla za­sto­so­wa­nia śpi­wor­ków. Są one za­le­ca­ne u nie­mow­ląt ze wzglę­du na zmniej­sze­nie ry­zy­ka ze­spo­łu śmier­ci łó­żecz­ko­wej SIDS.

Po roku na­to­miast moż­na kie­ro­wać się wy­go­dą i upodo­ba­nia­mi dziec­ka. U star­sza­ków czę­sto le­piej spraw­dza­ją się śpi­wor­ki „z no­gaw­ka­mi”, któ­re umoż­li­wia­ją sta­wa­nie i cho­dze­nie bez ry­zy­ka upad­ku.

Prze­czy­taj wię­cej o tym, jak ubie­rać dziec­ko do snu.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

sen

25 maja 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa