Loading...

2 marca 2022

1 min.

„Dzieci skarżą się na ból nóżek. Czy może to być spowodowane tym, że rosną?”

Na py­ta­nie od­po­wia­da nasz eks­pert, spe­cja­li­sta pe­dia­trii Ali­cja Ja­czew­ska.

Alicja Jaczewska

„Dzie­ci (6 i 4 lata) bar­dzo czę­sto skar­żą się na ból nó­żek. Czy może to być spo­wo­do­wa­ne tym, że dzie­ci ro­sną? Czy jest to mit?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Fak­tycz­nie ist­nie­je coś ta­kie­go jak bóle wzro­sto­we. Wy­stę­pu­ją naj­czę­ściej mię­dzy 4. a 12. ro­kiem ży­cia i w okre­sie doj­rze­wa­nia.

W za­leż­no­ści od źró­dła czę­stość ich wy­stę­po­wa­nia sza­cu­je się na 2,5–40% po­pu­la­cji dzie­ci. Bóle te cha­rak­te­ry­zu­je obu­stron­ne wy­stę­po­wa­nie, lo­ka­li­za­cja w oko­li­cy pod­udzi (za­zwy­czaj przed­nia po­wierzch­nia pisz­cze­li), ud i do­łów pod­ko­la­no­wych, wy­stę­po­wa­nie w go­dzi­nach po­po­łu­dnio­wych i noc­nych (mogą wy­bu­dzać dziec­ko ze snu), czas trwa­nia 15-30 mi­nut i ustę­po­wa­nie po ma­sa­żu lub le­kach prze­ciw­bó­lo­wych.

Jed­nak, je­śli bó­lom to­wa­rzy­szą tzw. czer­wo­ne fla­gi – wy­ma­ga­ją dia­gno­sty­ki. Do czer­wo­nych flag na­le­żą:

  • go­rącz­ka, osła­bie­nie, ogra­ni­cze­nie nor­mal­nej ak­tyw­no­ści dziec­ka,
  • zmniej­sze­nie masy cia­ła lub zwol­nie­nie tem­pa przy­ro­stu masy cia­ła,
  • uty­ka­nie lub inne za­bu­rze­nia cho­du,
  • na­si­le­nie bólu pod­czas do­ty­ka­nia bo­le­sne­go miej­sca lub pod­czas ru­chu; ból cią­gły, upo­rczy­wy lub na­si­la­ją­cy się z upły­wem cza­su,
  • obrzęk lub za­czer­wie­nie­nie bo­le­snej oko­li­cy, obrzęk sta­wu,
  • ból sta­wu lub zlo­ka­li­zo­wa­ny w pa­chwi­nie, albo oko­li­cy lę­dź­wio­wo-krzy­żo­wej,
  • ból jed­no­stron­ny,
  • do­le­gli­wo­ści wy­stę­pu­ją rano.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

trudne pytania

2 marca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.