Loading...

21 czerwca 2022

2 min.

„Dziecko chce jeść tylko mleko z piersi. Czy powinnam udać się do lekarza?”

Bar­dzo czę­sto py­ta­cie o te­mat roz­sze­rza­nia die­ty dziec­ka, dla­te­go dziś na­sza eks­per­ta Ali­cja Ja­czew­ska pod­po­wia­da, kie­dy mle­ko nie po­win­no być już pod­sta­wą die­ty.

Alicja Jaczewska

„Dzień do­bry, mam py­ta­nie od­no­śnie roz­sze­rza­nia die­ty dziec­ka i ogól­nie je­dze­nia sta­łych po­kar­mów. Moja cór­ka ma 16 mie­się­cy i naj­lep­szym je­dze­niem dla niej nadal jest pierś. Za­czę­li­śmy roz­sze­rzać die­tę, kie­dy mia­ła 6 mie­się­cy, niby pró­bo­wa­ła no­wych sma­ków, ale było to tyl­ko pró­bo­wa­nie. Te­raz jest tak samo, je inne rze­czy poza mle­kiem, ale nie jest to tak, że zja­da peł­ny po­si­łek, któ­rym się naja­da. Jest to bar­dziej ta­kie pod­ja­da­nie. Naj­czę­ściej i naj­chęt­niej je mle­ko z pier­si. I tu moje py­ta­nie, czy tak wy­glą­da­ją­ca sy­tu­acja jest w po­rząd­ku? Czy może jest coś nie tak, że mała nie chce jeść nic poza mle­kiem? Czy może trze­ba udać się do le­ka­rza i coś zro­bić w tym kie­run­ku?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

W tym wie­ku mle­ko nie po­win­no być już pod­sta­wą die­ty, gdyż nie jest w sta­nie za­pew­nić dziec­ku wszyst­kich po­trzeb­nych skład­ni­ków od­żyw­czych. Po roku mle­ko mamy po­win­no sta­no­wić do 20% do­bo­we­go za­po­trze­bo­wa­nia ka­lo­rycz­ne­go.

Przede wszyst­kim na­le­ży się za­sta­no­wić nad przy­czy­ną, dla któ­rej dziec­ko ogra­ni­cza po­kar­my sta­łe na rzecz mle­ka mamy. Czy nie ma pro­po­no­wa­nych po­sił­ków zbyt szyb­ko po kar­mie­niu lub, co jest czę­stym pro­ble­mem, do­sta­je pierś, gdy nie zje po­sił­ku.

Wów­czas dziec­ko może nie mieć mo­ty­wa­cji do spo­ży­wa­nia po­kar­mów sta­łych, bo albo nie jest głod­ne (w pierw­szym przy­pad­ku) albo wie, że nie musi jeść ni­cze­go no­we­go, bo i tak do­sta­nie coś co zna i lubi. Je­śli na­to­miast ob­ję­to­ści zja­da­nych po­kar­mów sta­łych są mi­ni­mal­ne, na­wet wów­czas gdy pierś nie jest po­da­wa­na (jak wy­żej) war­to skon­sul­to­wać się z pe­dia­trą.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

żywienie

21 czerwca 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa