Loading...

16 marca 2022

1 min.

„Jak odróżnić alergiczny nieżyt nosa od początków astmy u dziecka?”

W teo­rii roz­róż­nie­nie jest dość pro­ste, gdyż głów­nym ob­ja­wem ast­my jest ob­tu­ra­cja (zwę­że­nie) oskrze­li – za­zwy­czaj pa­cjent kasz­le, ma dusz­ność, w ba­da­niu przed­mio­to­wym sły­szal­ne są świ­sty.

Alicja Jaczewska

„Jak od­róż­nić aler­gicz­ny nie­żyt nosa od po­cząt­ków ast­my u dwu­let­nie­go dziec­ka?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Do roz­po­zna­nia ast­my wcze­sno­dzie­cię­cej (<5.r,ż.) wystarczy wywiad trzech takich obturacji z udokumentowaną poprawą po zastosowaniu bronchodilatatorów (leków rozszerzających oskrzela) lub jeden ciężki epizod obturacji wymagającej hospitalizacji i glikokortykosteroidów podawanych systemowo.

Aler­gicz­ny nie­żyt nosa cha­rak­te­ry­zu­je się na­to­miast (jak sama na­zwa wska­zu­je) – nie­ży­tem nosa, czy­li ka­ta­rem, ki­cha­niem, świą­dem nosa i cza­sem po­wiek, po­gor­sze­niem wę­chu, cza­sem rów­nież kasz­lem w wy­ni­ku spły­wa­nia wy­dzie­li­ny po tyl­nej ścia­nie gar­dła – nie po­wo­du­je jed­nak zmian w oskrze­lach. W prak­ty­ce na­to­miast obie cho­ro­by czę­sto współ­wy­stę­pu­ją i obie są skła­do­wy­mi tzw. mar­szu aler­gicz­ne­go.

Prze­czy­taj wię­cej o ast­mie u dzie­ci.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

astmatrudne pytania

16 marca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.