Loading...

16 marca 2022

1 min.

„Jakie jest prawidłowe tętno u 3-4 latka. Jakie wartości są niepokojące?”

Na py­ta­nie od­po­wia­da nasz eks­pert –Ali­cja Ja­czew­ska.

Alicja Jaczewska

„Dzień do­bry, ja­kie jest pra­wi­dło­we tęt­no u 3-4 lat­ka. Ja­kie war­to­ści są nie­po­ko­ją­ce i wy­ma­ga­ją do­dat­ko­wej dia­gno­sty­ki?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Więk­szość źró­deł za pra­wi­dło­we war­to­ści czyn­no­ści ser­ca u przed­szko­la­ków po­da­je 80-120 ude­rzeń/mi­nu­tę – do­kład­niej, dla gru­py wie­ko­wej 3-4 lata pierw­szy cen­tyl wy­no­si 70 a 99. cen­tyl 136 ude­rzeń na mi­nu­tę. Me­dia­na zaś 104 ude­rze­nia na mi­nu­tę.

Je­śli tęt­no dziec­ka w spo­czyn­ku, bez go­rącz­ki, bez cech in­fek­cji utrzy­mu­je się po­wy­żej tych war­to­ści war­to skon­sul­to­wać się z le­ka­rzem.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

tętnotrudne pytania

16 marca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.