Loading...

16 lutego 2022

1 min.

„Jakie są przyczyny napięcia mięśniowego u niemowlaka?”

Do ja­kie­go spe­cja­li­sty się udać, żeby zdia­gno­zo­wał pro­blem? Na py­ta­nie od­po­wia­da spe­cja­li­sta pe­dia­trii Ali­cja Ja­czew­ska.

Alicja Jaczewska

„Wzmo­żo­ne na­pię­cie mię­śnio­we u nie­mow­la­ka – ja­kie są przy­czy­ny i kon­se­kwen­cje? Do ja­kie­go spe­cja­li­sty się udać, żeby zdia­gno­zo­wał pro­blem?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Przy­czy­ny wzmo­żo­ne­go na­pię­cia mię­śnio­we­go (WNM) u nie­mow­ląt mogą być róż­ne. Do bez­po­śred­nich na­le­żą przede wszyst­kim pro­ble­my oko­ło­po­ro­do­we (i zwią­za­ne z nimi cza­so­we nie­do­tle­nie­nie).

Rów­nież wcze­śnia­ki i dzie­ci z ni­ską masą uro­dze­nio­wą (<2500 g) są w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia WNM.

Może ono skut­ko­wać za­bu­rze­nia­mi snu, trud­no­ścia­mi w kar­mie­niu, ale przede wszyst­kim za­bu­rzać na­tu­ral­ny roz­wój mo­to­rycz­ny dziec­ka. Przy po­dej­rze­niu WNM dziec­ko po­win­no być skon­sul­to­wa­ne przez neu­ro­lo­ga dzie­cię­ce­go i/lub fi­zjo­te­ra­peu­tę, któ­ry oce­ni na­pię­cie mię­śnio­we i oce­ni wska­za­nia do ewen­tu­al­nej dia­gno­sty­ki lub fi­zjo­te­ra­pii.

Prze­czy­taj wię­cej o roz­wo­ju dziec­ka.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

trudne pytaniawzmożone napięcie mięśniowe

16 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.