Loading...

11 maja 2022

1 min.

„Karmię piersią 4-letnią córkę. Koleżanki dziwnie się na mnie patrzą. Czy powinnam już odstawić małą?”

Kar­mie­nie pier­sią dziec­ka po 4. roku ży­cia u wie­lu wzbu­dza spo­ro kon­tro­wer­sji. Co na ten te­mat mówi WHO i AAP?

Alicja Jaczewska

„Moja cór­ka ma już 4 lata a ja nadal kar­mię ją pier­sią. Ko­le­żan­ki dziw­nie się na mnie pa­trzą, by­wa­ją nie­mi­łe ko­men­ta­rze. We­dług nich już daw­no po­win­nam prze­stać kar­mić, ale ja uwa­żam, że do­star­czam cór­ce cen­nych skład­ni­ków. Czy po­win­nam już fa­tycz­nie od­sta­wić małą? Do kie­dy moż­na kar­mić?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

W związ­ku z tym, że nie ma jed­no­znacz­nych da­nych na­uko­wych po­zwa­la­ją­cych stwier­dzić, jaki jest opty­mal­ny czas za­koń­cze­nia okre­su kar­mie­nia pier­sią, żad­na z in­sty­tu­cji nie po­da­je gór­nej gra­ni­cy dla dłu­go­ści kar­mie­nia.

Za­zwy­czaj mo­ment ten okre­ślo­ny jest przez re­gio­nal­ne nor­my kul­tu­ro­we i oby­cza­jo­we, a przede wszyst­kim in­dy­wi­du­al­ne po­trze­by mamy oraz dziec­ka.

Za­le­ca się wy­łącz­ne kar­mie­nie pier­sią przez min. 6 mie­się­cy a na­stęp­nie, po wpro­wa­dze­niu po­kar­mów uzu­peł­nia­ja­cych:

  • WHO (Świa­to­wa or­ga­ni­za­cja Zdro­wia) za­le­ca, aby było kon­ty­nu­owa­ne przez mi­ni­mum 2 lata,
  • AAP (Ame­ry­kań­ska Aka­de­mia Pe­dia­trii) przez 12 mie­się­cy,
  • ESP­GHAN (Eu­ro­pej­skie To­wa­rzy­stwo Ga­stro­ete­ro­lo­gii Dzie­cię­cej) wy­da­ło oświad­cze­nie, że kar­mie­nie mle­kiem mat­ki po­win­no trwać tak dłu­go, jak chcą tego mat­ka i dziec­ko.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

karmienie piersią

11 maja 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa