Loading...

24 stycznia 2022

1 min.

„Czy mogę wypić kieliszek wina i bezpiecznie karmić piersią?”

Na­pi­sa­ła do nas jed­na z kar­mią­cych mam, któ­ra wkrót­ce ma uro­dzi­ny i chcia­ła­by tego dnia wznieść to­ast. Za­sta­na­wia się jed­nak, czy wy­pi­cie kie­lisz­ka wina jest w 100% bez­piecz­ne dla jej dziec­ka.

Alicja Jaczewska

„Kar­mię pier­sią mo­je­go 9-mie­sięcz­ne­go syn­ka, zbli­ża­ją się moje uro­dzi­ny. Czy mogę wy­pić kie­li­szek wina? Po ja­kim cza­sie od spo­ży­cia al­ko­ho­lu mogę bez­piecz­nie kar­mić?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Stę­że­nie al­ko­ho­lu w mle­ku mamy jest rów­ne stę­że­niu we krwi, więc tak dłu­go jak al­ko­hol jest wy­kry­wal­ny we krwi, znaj­du­je się też w mle­ku mamy.

Nie da się jed­no­znacz­nie okre­ślić bez­piecz­ne­go od­stę­pu mię­dzy spo­ży­ciem al­ko­ho­lu a kar­mie­niem dziec­ka bo­wiem czas, jaki po­trzeb­ny jest na zme­ta­bo­li­zo­wa­nie al­ko­ho­lu przez or­ga­nizm jest inny u róż­nych osób.

Za­le­ży mię­dzy in­ny­mi od płci, wie­ku, wagi a tak­że uwa­run­ko­wań ge­ne­tycz­nych. Prze­cięt­nie trwa to (w przy­pad­ku 1 kie­lisz­ka wina) ok. 2 go­dzin, ale może być za­rów­no kró­cej jak i du­żej. Rów­nież spo­ży­cie więk­szej ilo­ści al­ko­ho­lu bę­dzie wy­dłu­ża­ło czas jego eli­mi­na­cji z or­ga­ni­zmu mat­ki.

karmienie piersiątrudne pytania

24 stycznia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.