Loading...

4 marca 2022

1 min.

„Czy można karmić piersią mając COVID-19?”

Wie­le z Was pi­sa­ło do nas z tym py­ta­niem, czy moż­na kar­mić pier­sią w cza­sie cho­ro­wa­nia na CO­VID-19.

Martyna Szopa-Krupińska

„Czy moż­na kar­mić pier­sią ma­jąc CO­VID-19?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Tak, nie udo­wod­nio­no obec­no­ści ma­te­ria­łu ge­ne­tycz­ne­go wi­ru­sa w mle­ku mat­ki, na­to­miast wy­kry­to wy­so­kie mia­na prze­ciw­ciał IgA w mle­ku ko­biet cho­ru­ją­cych na CO­VID-19. Wy­jat­kiem są sy­tu­acje, gdy cięż­ki prze­bieg in­fek­cji Sars-CoV-2 u mat­ki unie­moż­li­wia jej kar­mie­nie pie­sią w trak­cie cho­ro­by.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

COVID-19karmienie piersiątrudne pytania

4 marca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.