Loading...

11 maja 2022

1 min.

„Mój dwulatek jest non stop chory. Czy lizaty bakteryjne działają i mają sens?”

„Parę razy był le­czo­ny an­ty­bio­ty­kiem, ale prak­tycz­nie nie było na­wet 10 dni od­stę­pu, że­bym mo­gła go za­szcze­pić dru­gą daw­ką prze­ciw ospie.” Po­znaj­cie od­po­wiedź Ali­cji Ja­czew­skiej.

Alicja Jaczewska

„Czy li­za­ty bak­te­ryj­ne dzia­ła­ją i mają sens? Mój dwu­la­tek od kie­dy cho­dzi do żłob­ka jest non stop cho­ry. Parę razy był le­czo­ny an­ty­bio­ty­kiem, ale prak­tycz­nie nie było na­wet 10 dni od­stę­pu, że­bym mo­gła go za­szcze­pić dru­gą daw­ką prze­ciw ospie. Roz­wa­żam rów­nież zba­da­nie że­la­za.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Li­za­ty bak­te­ryj­ne mają udo­wod­nio­ną sku­tecz­ność, ale na­le­ży pa­mię­tać, że nie jest to sku­tecz­ność stu­pro­cen­to­wa. Mogą zmniej­szać ry­zy­ko in­fek­cji śred­nio o pra­wie 1/3 (u nie­któ­rych dzie­ci może być ona wyż­sza, u in­nych niż­sza).

Czy­li sta­ty­stycz­ne dziec­ko cho­ru­ją­ce ok. 10 razy do roku, za­cho­ru­je 7 razy. War­to wie­dzieć, że są one sku­tecz­ne w przy­pad­ku in­fek­cji wi­ru­so­wych, gdyż sty­mu­lu­ją od­po­wiedź im­mu­no­lo­gicz­ną nie­swo­istą. Naj­le­piej ich za­sto­so­wa­nie, a tak­że inne po­ten­cjal­ne spo­so­by wspie­ra­nia od­por­no­ści, a tym bar­dziej wy­ko­na­nie ba­dań la­bo­ra­to­ryj­nych, omó­wić ze swo­im pe­dia­trą.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

infekcja wirusowalizaty bakteryjne

11 maja 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa