Loading...

28 marca 2022

1 min.

„Dziecko panicznie boi się zastrzyków. Czy mogę podać jej coś na uspokojenie?”

Jed­na z mam na­pi­sa­ła do nas, że mimo wie­lo­krot­ne­go tłu­ma­cze­nia, uspo­ka­ja­nia oraz od­gry­wa­nia me­dycz­nych sce­nek, jej cór­ka pa­nicz­nie boi się za­strzy­ków,

Alicja Jaczewska

„Moja cór­ka (4 lata) pa­nicz­nie boi się za­strzy­ków, po­bie­ra­nia krwi itp. Wy­ry­wa się, krzy­czy, ko­pie w trak­cie na­to­miast po sa­mym za­bie­gu od razu się uspo­ka­ja i stwier­dza, że nie było się cze­go bać. Nie­dłu­go cze­ka nas wi­zy­ta u aler­go­lo­ga i te­sty skór­ne. Czy mogę przed wi­zy­tą po­dać jej coś na uspo­ko­je­nie, aby za­ła­go­dzić jej lęki? Do­dam, że te­ma­ty mamy prze­ga­da­ne już wie­le razy oraz ode­gra­ne scen­ki, ale za każ­dym ra­zem jak do­cho­dzi do wi­zy­ty to mimo roz­mów jest to samo.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Jest taka moż­li­wość, na­to­miast na­le­ży to zro­bić ko­niecz­nie w po­ro­zu­mie­niu z le­ka­rzem, gdyż duża część pre­pa­ra­tów uspo­ka­ja­ją­cych sto­so­wa­nych u dzie­ci na­le­ży do gru­py le­ków an­ty­hi­sta­mi­no­wych, a więc może mieć wpływ na wy­nik te­stów skór­nych.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

trudne pytania

28 marca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.