Loading...

25 lutego 2022

1 min.

„Moje dziecko miewa przez kilka dni podwyższoną temperaturę bez innych objawów. Co to może być?”

Pod­wyż­szo­na tem­pe­ra­tu­ra u dziec­ka, przy bra­ku do­dat­ko­wych ob­ja­wów – czy po­win­na nie­po­ko­ić? Na py­ta­nie czy­tel­nicz­ki od­po­wia­da nasz eks­pert – spe­cja­li­sta pe­dia­trii Ali­cja Ja­czew­ska.

Alicja Jaczewska

„Wi­taj­cie. Mój 7-mie­sięcz­ny sy­nek ma pod­wyż­szo­ną tem­pe­ra­tu­rę – zda­rza się, że przez kil­ka dni tem­pe­ra­tu­ra jest oko­ło 37,1° C. Przy tym ra­czej nie ma in­nych ob­ja­wów, ale czu­ję, że jest cie­plej­szy. Czy to nadal kwe­stia nie­doj­rza­łej ter­mo­re­gu­la­cji? Po uro­dze­nia miał tem­pe­ra­tu­rę 37,3° C. Czy to może być coś nie­po­ko­ją­ce­go? Czy na­le­ży wy­ko­nać ja­kieś ba­da­nia?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Na­le­ży usta­lić dwie waż­ne kwe­stie. Po pierw­sze, jak mie­rzo­na jest tem­pe­ra­tu­ra? Ter­mo­me­trem bez­do­ty­ko­wym? Je­śli tak, war­to dla po­rów­na­nia spraw­dzić tem­pe­ra­tu­rę w od­by­cie, aby mieć pew­ność, że nie do­cho­dzi do prze­kła­ma­nia wy­ni­ku.

Po dru­gie, je­śli wy­klu­czy­my błąd po­mia­ru – czy taka wyż­sza tem­pe­ra­tu­ra utrzy­mu­je się sta­le, czy są okre­sy kie­dy jest w oko­li­cy 36,6° C a na­stęp­nie ta­kie, kie­dy po­wy­żej 37,0° C?

Je­śli za­zwy­czaj jest niż­sza, a okre­so­wo po­ja­wia się stan pod­go­rącz­ko­wy na­le­ży skon­sul­to­wać się z pe­dia­trą, któ­ry po ze­bra­niu do­kład­ne­go wy­wia­du i zba­da­niu dziec­ka za­le­ci nie­zbęd­ne ba­da­nia.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

trudne pytania

25 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.