Loading...

19 kwietnia 2022

1 min.

„Moje dziecko napina ciało pod wpływem emocji. Czy to normalne?”

„Prę­ży się pod wpły­wem emo­cji, gdy się ucie­szy lub ze­zło­ści. Cza­sem też le­żąc na plec­kach ude­rza sto­pa­mi o ma­te­rac/matę.”

Alicja Jaczewska

„Moja có­recz­ka (8 mie­się­cy) na­pi­na cia­ło, prę­ży się pod wpły­wem emo­cji, gdy się ucie­szy lub ze­zło­ści. Cza­sem też le­żąc na plec­kach ude­rza sto­pa­mi o ma­te­rac, matę. Czy to nor­mal­ne za­cho­wa­nie, czy udać się na kon­tro­lę do le­ka­rza? Je­śli tak, to do ja­kie­go spe­cja­li­sty?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Opi­sy­wa­ne za­cho­wa­nie może być wa­rian­tem nor­my, ale może być nie­po­ko­ją­cym ob­ja­wem. Za­le­ży to od ca­ło­kształ­tu roz­wo­ju dziec­ka, dla­te­go naj­le­piej skon­sul­to­wać się z pe­dia­trą. Oce­ni on czy dziec­ko wy­ma­ga dia­gno­sty­ki bądź kon­sul­ta­cji spe­cja­li­stycz­nych.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

trudne pytania

19 kwietnia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.