Loading...

31 sierpnia 2022

2 min.

„Moje dziecko niechętnie rozszerza dietę. Jak zachęcić je do jedzenia?”

Pro­ble­my z roz­sze­rza­niem die­ty to jed­na z tych trud­no­ści, któ­re naj­czę­ściej zgła­sza­ją ro­dzi­ce. Jak ra­dzić so­bie z sy­tu­acją, kie­dy dziec­ko nie chce pró­bo­wać no­wych sma­ków?

Alicja Jaczewska

„Moje dziec­ko ma 7 mie­się­cy i nie­chęt­nie roz­sze­rza die­tę, jest ra­czej „na nie” na więk­szość zu­pek, któ­re mu przy­go­tu­ję, lubi je­dy­nie jo­gur­ty i tru­skaw­ki. Do tego do­cho­dzi moja mama, któ­ra przy każ­dej moż­li­wej oka­zji mówi: nie chce jeść, bo nie­sło­ne, po­sól to zje, jest mdłe to nie chce i tak w kół­ko… Już nie mam siły tłu­ma­czyć, że nie po­da­je się dziec­ku soli, wte­dy pyta się czy po 1. roku ma­gicz­nie już sól moż­na? Jak za­chę­cić dziec­ko do je­dze­nia? Jak ra­dzić so­bie z bli­ski­mi, któ­rzy nie po­ma­ga­ją w tej trud­nej dro­dze?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Nie­ste­ty, nie u wszyst­kich dzie­ci pro­ces roz­sze­rza­nia die­ty prze­bie­ga bez­pro­ble­mo­wo. Pa­mię­taj­my, że nie­któ­re sma­ki (a w przy­pad­ku czę­ści dzie­ci na­wet więk­szość no­wych sma­ków) wy­ma­ga wie­lo­krot­ne­go (na­wet 15-krot­ne­go) po­da­nia za­nim dziec­ko je za­ak­cep­tu­je.

Po roku nadal nie prze­sa­dza­my z solą w die­cie dziec­ka, gdyż jego or­ga­nizm, a przede wszyst­kim ner­ki, nadal jest w fa­zie doj­rze­wa­nia i uspraw­nia­nia swo­ich czyn­no­ści.

Je­śli cho­dzi na­to­miast o bli­skich – war­to wy­raź­nie sta­wiać gra­ni­ce i uświa­da­miać ich, że nie czu­je­my się kom­for­to­wo z ta­ki­mi uwa­ga­mi. W koń­cu to ro­dzi­ce de­cy­du­ją o dziec­ku, a je­śli będą po­trze­bo­wa­li rady, to za­py­ta­ją.

Prze­czy­taj wię­cej o:

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

rozszerzanie dietytrudne pytania

31 sierpnia 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.