Loading...

28 marca 2022

1 min.

„Odstawiam dziecko od piersi. Czy ono nie będzie głodne w nocy?”

Rocz­ne dziec­ko nie ma już po­trze­by je­dze­nia w nocy. Naj­czę­ściej ko­niecz­ność kar­mie­nia na tym eta­pie jest zwią­za­na bar­dziej z przy­zwy­cza­je­niem niż bra­kiem moż­li­wo­ści prze­trwa­nia nocy bez po­sił­ku.

Alicja Jaczewska

„Od­sta­wiam po­wo­li od pier­si swo­je rocz­ne dziec­ko. Mam oba­wy czy ono nie bę­dzie głod­ne w nocy – do tej pory ja­dło prze­cież 2-3 razy a te­raz prze­sta­nie. Do­dat­ko­wo, nie ak­cep­tu­je bu­tel­ki i nie chce pić na­wet wody.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

War­to za­dbać o to, żeby ma­luch zjadł po­żyw­ną ko­la­cję, któ­ra do­star­czy skład­ni­ków od­żyw­czych ze wszyst­kich grup a nie tyl­ko cu­krów pro­stych. Rocz­ne dziec­ko nie po­trze­bu­je też bu­tel­ki. Za­rów­no wodę jak i inne na­po­je po­win­no pić z kub­ka otwar­te­go (np. kub­ka Do­idy).

Je­śli do­tych­czas na­uka pi­cia z kub­ka nie szła Wam naj­le­piej, to war­to przed od­sta­wie­niem po­ło­żyć na­cisk na ćwi­cze­nie tej umie­jęt­no­ści. Ale pa­mię­taj­my też, że dzie­ci kar­mio­ne pier­sią przyj­mu­ją spo­ro pły­nów z mle­kiem i czę­sto wła­śnie po od­sta­wie­niu od pier­si za­czy­na­ją pić dużo wię­cej.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

karmienie piersiątrudne pytania

28 marca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.