Loading...

22 czerwca 2022

1 min.

„Czy już od pierwszych dni życia dziecka powinnam smarować je kremami z filtrem?”

Nie­mow­lak i słoń­ce? Le­ka­rze ape­lu­ją, by na­wet przez chwi­lę nie wy­sta­wiać ich na słoń­ce, co jed­nak je­śli mama pyta o ochro­nę prze­ciw­sło­necz­ną?

Alicja Jaczewska

„Mój ma­lu­szek uro­dzi się w wa­ka­cje. Czy wy­cho­dząc z nim na ze­wnątrz już od pierw­szych dni po­win­nam uży­wać kre­mu z fil­trem czy na­le­ży po­cze­kać do 3-6 mie­sią­ca? Je­że­li po­win­nam uży­wać pre­pa­ra­tu ochron­ne­go to ja­kie­go?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Przede wszyst­kim no­wo­ro­dek nie po­wi­nien być eks­po­no­wa­ny na słoń­ce.

Je­śli jed­nak tak się zda­rza, kre­mu z fil­trem na­le­ży uży­wać już u naj­młod­szych – nie cze­kać kil­ku mie­się­cy – zwłasz­cza, że w tych pierw­szych mie­sią­cach, skó­ra jest naj­bar­dziej wraż­li­wa na pro­mie­nio­wa­nie sło­necz­ne.

Dla ta­kich ma­lu­chów na­le­ży wy­bie­rać SPF 50, naj­le­piej mi­ne­ral­ny. Uni­kać zaś prze­ni­ka­ją­cych fil­trów che­micz­nych.

Wię­cej na ten te­mat prze­czy­tasz w ar­ty­ku­le „Jak prze­trwać upa­ły z dziec­kiem?”

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

promieniowanie UV

22 czerwca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa