Loading...

28 grudnia 2021

1 min.

„Czy mogę kąpać noworodka codziennie?”

Po­ja­wie­nie się no­wo­rod­ka w domu to ol­brzy­mie wy­da­rze­nie. Wy­da­rze­nie, któ­re ge­ne­ru­je mnó­stwo nie­wia­do­mych – za­gu­bie­ni ro­dzi­ce czę­sto nie wie­dzą, jak so­bie ra­dzić z naj­prost­szy­mi czyn­no­ścia­mi. Tym ra­zem nasz eks­pert od­po­wia­da na py­ta­nie czy­tel­nicz­ki o no­wo­rod­ko­we ką­pie­le.

Alicja Jaczewska

Dro­ga Re­dak­cjo, czy mogę ką­pać no­wo­rod­ka co­dzien­nie? Prze­czy­ta­łam, że nie po­win­no się, ale po ca­łym dniu ule­wa­nia mle­kiem, nie wy­obra­żam so­bie, aby go nie umyć.

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Co­dzien­ne my­cie de­li­kat­nej skó­ry no­wo­rod­ków i ma­łych nie­mow­ląt może po­wo­do­wać nisz­cze­nie jej na­tu­ral­nej ba­rie­ry ochron­nej. Obec­nie za­le­ca się my­cie 2-3 razy w ty­go­dniu. Nie do­ty­czy to oko­li­cy pie­lusz­ko­wej i buzi, któ­re po­win­ny być myte re­gu­lar­nie.

Oczy­wi­ście, je­śli ma­lu­szek za­le­je się mle­kiem, moż­na skó­rę de­li­kat­nie prze­myć. Po­le­ca­my rów­nież nasz po­rad­nik o no­wo­rod­ku w domu.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

noworodektrudne pytania

28 grudnia 2021

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.