Loading...

2 marca 2022

1 min.

„Czy warto kupić kołdrę obciążeniową dla dzieci?”

Czy sto­so­wa­nie koł­dry ob­cią­że­nio­wej po­zwo­li ogra­ni­czyć wy­bu­dze­nia się dziec­ka ze snu? Od­po­wia­da nasz eks­pert – Ali­cja Ja­czew­ska.

Alicja Jaczewska

„Co my­śli­cie o koł­drach ob­cią­że­nio­wych dla dzie­ci? Moja 7 mie­sięcz­na cór­ka cią­gle się bu­dzi, re­gu­lar­nie co go­dzi­nę… My­ślę nad za­ku­pem tej koł­dry – czy to do­bry po­mysł?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Koł­dry ob­cią­że­nio­we są sto­so­wa­ne jako ele­ment te­ra­pii wie­lu za­bu­rzeń u dzie­ci. Po­win­ny być jed­nak sto­so­wa­ne na za­le­ce­nie spe­cja­li­sty (le­ka­rza, fi­zjo­te­ra­peu­ty, te­ra­peu­ty in­te­gra­cji sen­so­rycz­nej).

War­to też pa­mię­tać, że za­zwy­czaj nie za­le­ca się sto­so­wa­nia na całą noc, oraz że więk­szość pro­du­cen­tów za­le­ca uni­kać jej sto­so­wa­nia u dzie­ci po­ni­żej 2. roku ży­cia. W przy­pad­ku pro­ble­mów ze snem i czę­stym wy­bu­dza­niem nie­mow­la­ka war­to za­się­gnąć rady psy­cho­lo­ga/kon­sul­tan­ta snu.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

trudne pytania

2 marca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.