Loading...

7 stycznia 2022

1 min.

„Jak często odciągać napletek u dwuletniego chłopca?”

Nasz eks­pert od­po­wia­da na wszyst­kie nur­tu­ją­ce Was py­ta­nia do­ty­czą­ce zdro­wia Two­je­go i Two­jej ro­dzi­ny. Tym ra­zem jed­na z czy­tel­ni­czek pyta o hi­gie­nę dwu­lat­ka – jak czę­sto od­cią­gać na­ple­tek u dwu­let­nie­go chłop­ca?

Alicja Jaczewska

Jak czę­sto od­cią­gać na­ple­tek u dwu­let­nie­go chłop­ca?

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Na­ple­tek na­le­ży od­su­wać przy każ­dej ką­pie­li. Umoż­li­wia to do­kład­ne umy­cie prze­strze­ni pod na­plet­kiem. Jed­nak nig­dy nie ro­bi­my tego na siłę, nie od­cią­ga­my for­sow­nie a tyl­ko tyle, na ile sam się zsu­wa.

Wię­cej na ten te­mat do­wiesz się z ar­ty­ku­łu o hi­gie­nie in­tym­nej chłop­ców.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

napletektrudne pytania

7 stycznia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.