Loading...

30 czerwca 2022

1 min.

„Po biopsji szyjki macicy od kilku dni bardzo bolą mnie lędźwie”

Na­sza czy­tel­nicz­ka za­da­je py­ta­nie, na któ­re w sie­ci rze­czy­wi­ście trud­no zna­leźć od­po­wiedź. Dla­te­go po­pro­si­ły­śmy na­szą eks­pert­kę, by od­nio­sła się do tej pro­ble­ma­ty­ki.

Martyna Szopa-Krupińska

„Dro­ga Re­dak­cjo,

ro­bi­cie świet­ną ro­bo­tę! Mam py­ta­nie, mia­łam biop­sję szyj­ki ma­ci­cy, te­raz od kil­ku dni bar­dzo bolą mnie lę­dź­wie. Czy to nor­mal­ne? I je­śli tak, to skąd wy­ni­ka ten ból?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Po więk­szo­ści za­bie­gów gi­ne­ko­lo­gicz­nych, po­chwo­wych mogą po­ja­wić się do­le­gli­wo­ści bó­lo­we pod­brzu­sza, pa­chwin lub oko­li­cy lę­dź­wio­wej.

W sy­tu­acji gdy ta­kie ob­ja­wy nie ule­ga­ją pro­gre­sji, po­ja­wia­ją się okre­so­wo i ustę­pu­ją np. po od­po­czyn­ku lub le­kach prze­ciw­bó­lo­wych moż­na je po­łą­czyć z za­bie­giem i cze­kać na ich ustą­pie­nie.

Na­to­miast je­śli do­le­gli­wo­ści bó­lo­we będą się na­si­lać, wy­stą­pi krwa­wie­nie lub upła­wy o nie­pra­wi­dło­wym za­pa­chu, czy też go­rącz­ka po­win­naś skon­tak­to­wać się z gi­ne­ko­lo­giem.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

biopsjaszyjka macicy

30 czerwca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.