Loading...

29 kwietnia 2022

1 min.

„Czy możliwe jest zarażenie HIV poprzez kontakt spermy z uszkodzonym naskórkiem dłoni?”

Naj­le­piej w ta­kim przy­pad­ku skon­tak­to­wać się z po­rad­nią cho­rób za­kaź­nych i okre­ślić czy po­trzeb­na jest pro­fi­lak­ty­ka po­eks­po­zy­cyj­na.

Martyna Szopa-Krupińska

„Czy moż­li­we jest za­ra­że­nie wi­ru­sem HIV po­przez kon­takt sper­my (oso­ba po­ten­cjal­nie za­ra­żo­na) z uszko­dzo­nym na­skór­kiem dło­ni?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Naj­wię­cej wi­ru­sa w or­ga­niź­mie oso­by nim za­ka­żo­nej jest ko­lej­no: we krwi, w na­sie­niu męż­czyzn i w wy­dzie­li­nach na­rzą­dów płcio­wych ko­biet. Pod­czas kon­tak­tu sek­su­al­ne­go moż­li­we jest prze­nie­sie­nie za­ka­że­nia na part­ne­ra sek­su­al­ne­go, czy to po­przez krew czy wy­dzie­li­ny płcio­we.

Trud­no po­wie­dzieć czy w wy­żej wy­mie­nio­nym przy­pad­ku do­szło do za­ka­że­nia, gdyż nie wie­my do koń­ca czy part­ner jest za­ka­żo­ny, ani też ja­kie było uszko­dze­nie tego na­skór­ka.

Naj­le­piej w ta­kim przy­pad­ku skon­tak­to­wać się z po­rad­nią cho­rób za­kaź­nych i okre­ślić czy po­trzeb­na jest pro­fi­lak­ty­ka po­eks­po­zy­cyj­na. W przy­pad­ku za­ka­że­nia wi­ru­sem HIV bez­piecz­ne są prak­ty­ki sek­su­al­ne, przy któ­rych nie do­cho­dzi do kon­tak­tu sper­my lub krwi z bło­na­mi ślu­zo­wy­mi.

Prze­nie­sie­nie HIV przez nie­usz­ko­dzo­ną w wi­docz­ny spo­sób skó­rę jest nie­moż­li­we – skó­ra sta­no­wi na­tu­ral­ną ba­rie­rę chro­nią­cą przed czyn­ni­ka­mi cho­ro­bo­twór­czy­mi.

HIV nie jest naj­bar­dziej za­kaź­nym wi­ru­sem, dzię­ki cze­mu nie każ­dy kon­takt sek­su­al­ny z oso­bą za­ka­żo­ną musi skoń­czyć się prze­nie­sie­niem za­ka­że­nia na part­ne­ra sek­su­al­ne­go. Za­wsze na­le­ży pa­mię­tać o sto­so­wa­niu pre­zer­wa­tyw pod­czas współ­ży­cia z oso­bą po­ten­cjal­nie za­ka­żo­ną.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

HIV

29 kwietnia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa