Loading...

5 kwietnia 2022

1 min.

„Czy można być uczulonym na spermę męża?”

„Po peł­nym sto­sun­ku je­stem tam spuch­nię­ta i strasz­nie mnie pie­cze”. Na py­ta­nie od­po­wia­da nasz eks­pert – Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Czy moż­na być uczu­lo­nym na sper­mę męża, jed­no­cze­śnie ma­jąc z nim dzie­ci? Po „peł­nym” sto­sun­ku je­stem „tam” spuch­nię­ta i strasz­nie mnie pie­cze.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Być może pod uwa­gę na­le­ży brać in­fek­cję in­tym­ną, może o ska­po­obja­wo­wym prze­bie­gu, w wy­ni­ku któ­rej ślu­zów­ka po­chwy pod­czas sto­sun­ku ule­ga mi­kro­obra­że­niom, przez któ­re do­sta­ją się drob­no­ustro­je. Przez to czu­jesz ból, pie­cze­nie oraz masz po­czu­cie „spuch­nię­cia”.

War­to spraw­dzić, czy przy do­dat­ko­wym za­sto­so­wa­niu lu­bry­kan­tu po­ja­wia­ją się ta­kie same ob­ja­wy. Moż­li­we, że w wy­ni­ku tar­cia, po­chwa zo­sta­je lek­ko uszko­dzo­na – na tę do­le­gli­wość po­mo­że wła­śnie lu­bry­kant.

Jed­nak je­śli to nie przy­nie­sie efek­tu, to war­to abyś wy­bra­ła się na wi­zy­tę kon­tro­l­ną do gi­ne­ko­lo­ga, żeby wy­klu­czyć wła­śnie in­fek­cję in­tym­ną.

Prze­czy­taj wię­cej o in­fek­cjach in­tym­nych.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

sekstrudne pytania

5 kwietnia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.