Loading...

3 stycznia 2022

1 min.

„Czy pocieranie narządów płciowych może skutkować ciążą?”

Jed­no z naj­czę­ściej po­ja­wia­ją­cych się py­tań od czy­ta­ją­cych nas na­sto­la­tek i na­sto­lat­ków – czy po­cie­ra­nie miejsc in­tym­nych (rów­nież oko­lic wej­ścia do po­chwy) może skoń­czyć się cią­żą? Ja­kie jesz­cze może nieść za sobą kon­se­kwen­cje?

Nicole Sochacki-Wójcicka

Mamaginekolog

Dro­ga Re­dak­cjo, czy po­cie­ra­nie na­rzą­dów płcio­wych bez sto­so­wa­nia za­bez­pie­cze­nia może skut­ko­wać cią­żą? Cza­sem po­cie­ra­nie to ma miej­sce w oko­li­cach wej­ścia do po­chwy, ale bez pe­ne­tra­cji i bez wy­try­sku.

Dro­gi Czy­tel­ni­ku,

Tak, po­cie­ra­nie pe­ni­sem w oko­li­cach wej­ścia do po­chwy, na­wet bez pe­ne­tra­cji, może skut­ko­wać cią­żą. Praw­do­po­do­bień­stwo cią­ży przy tego ro­dza­ju kon­tak­tach sek­su­al­nych jest zde­cy­do­wa­nie mniej­sze niż przy pe­ne­tra­cji z wy­try­skiem – jed­nak ist­nie­je.

Na­wet przed wy­try­skiem z człon­ka może wy­do­by­wać się wy­dzie­li­na tak zwa­ny pre­eja­ku­lat, w któ­rym mogą być plem­ni­ki. Waż­ne jest, aby pod­kre­ślić, że tego typu sto­sun­ki tak­że mogą być obar­czo­ne ry­zy­kiem cho­rób prze­no­szo­nych dro­gą płcio­wą. Dla­te­go za­chę­cam, aby­ście sto­so­wa­li za­bez­pie­cze­nie w po­sta­ci pre­zer­wa­ty­wy.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

seks

3 stycznia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa