Loading...

22 lutego 2022

1 min.

„Czy stymulatorem wibrującym można przebić błonę dziewiczą?”

Na py­ta­nie od­po­wia­da le­karz gi­ne­ko­log – Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Czy sty­mu­la­to­rem wi­bru­ją­cym moż­na prze­bić bło­nę dzie­wi­czą?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Każ­dym przed­mio­tem wpro­wa­dza­nym do po­chwy moż­na uszko­dzić bło­nę dzie­wi­czą. Na­to­miast, je­śli jest to sty­mu­la­tor łech­tacz­ko­wy to z za­ło­że­nia uży­wa­ny jest on poza ob­rę­bem bło­ny dzie­wi­czej.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

sekstrudne pytaniawibrator

22 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.