Loading...

30 czerwca 2022

1 min.

„Czy to normalne, że po stosunku pojawia się nieprzyjemny zapach z pochwy?”

Czy seks może wpły­wać na zmia­nę za­pa­chu z po­chwy? Na py­ta­nie czy­tel­nicz­ki od­po­wia­da na­sza eks­pert­ka – Mar­ty­na Szo­pa-Ka­miń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Czy to nor­mal­ne, że po sto­sun­ku po­ja­wia się nie­przy­jem­ny za­pach z po­chwy?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Pra­wi­dło­wa wy­dzie­li­na z po­chwy ma kwa­śne pH, na­to­miast na­sie­nie ma pH lek­ko za­sa­do­we, moż­li­we że łą­czysz zmia­nę za­pa­chu wy­dzie­li­ny po­chwo­wej po sto­sun­ku z jej zmie­sza­niem z na­sie­niem part­ne­ra.

Je­śli jed­nak ten za­pach się utrzy­mu­je i np. wy­dzie­li­na ma inny cha­rak­ter, do­brze je­śli pój­dziesz na ba­da­nie to gi­ne­ko­log bę­dzie mógł okre­ślić, czy jest to pra­wi­dło­wa lub nie­pra­wi­dło­wa wy­dzie­li­na.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

infekcje intymneseks

30 czerwca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa