Loading...

26 stycznia 2022

1 min.

„Czy w ciąży można używać wibratora łechtaczkowego?”

W „Trud­nych Py­ta­niach” za­ska­ku­ją­co czę­sto po­ja­wia się Wa­sza wąt­pli­wość, czy w cią­ży moż­na uży­wać wi­bra­to­ra łech­tacz­ko­we­go. Od­po­wia­da nasz eks­pert – Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Czy w zdro­wej cią­ży moż­na uży­wać wi­bra­to­ra łech­tacz­ko­we­go?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

W fi­zjo­lo­gicz­nej, czy­li pra­wi­dło­wo prze­bie­ga­ją­cej cią­ży moż­na upra­wiać seks i mieć or­gazm. Nie ma to ne­ga­tyw­ne­go wpły­wu na prze­bieg cią­ży. Uży­wa­nie wi­bra­to­ra łech­tacz­ko­we­go nie jest za­bro­nio­ne.

Jed­nak je­śli Two­ja cią­ża jest cią­żą wy­so­kie­go ry­zy­ka lub masz inne prze­ciw­wska­za­nia do współ­ży­cia, to uży­wa­nie wi­bra­to­ra (a przez to or­gazm) może wy­wo­ły­wać nie­ko­rzyst­ne skut­ki.

Pod­su­mo­wu­jąc, je­śli Twoj le­karz nie za­bra­nia Ci współ­ży­cia, to wi­bra­tor łech­tacz­ko­wy tak­że jest do­zwo­lo­ny.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

ciążasekstrudne pytaniawibrator

26 stycznia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.