Loading...

4 stycznia 2022

3 min.

„Jestem 4 miesiące po porodzie, ale każdy stosunek to koszmarny ból”

Na bo­le­sne sto­sun­ki płcio­we po po­ro­dzie skar­ży się wie­le ko­biet. Ty też do nich na­le­żysz? Gło­wa do góry -pra­wi­dło­wo po­sta­wio­na dia­gno­za i do­stęp­ne obec­nie spo­so­by le­cze­nia po­mo­gą Ci po­now­nie od­czu­wać przy­jem­ność z sek­su.

Nicole Sochacki-Wójcicka

Mamaginekolog

Dro­ga Re­dak­cjo, je­stem 4 mie­sią­ce po po­ro­dzie, wró­ci­łam do ak­tyw­no­ści sek­su­al­nej, ale każ­dy sto­su­nek to kosz­mar­ny ból. Moje li­bi­do jest bez zmian, przy­najm­niej tak mi się wy­da­je. Mam ocho­tę, ale ból unie­moż­li­wia mi współ­ży­cie. Ani mniej­sza in­ten­syw­ność, ani więk­sza re­gu­lar­ność sto­sun­ków nic nie zmie­nia i za­sta­na­wiam się co ze mną jest nie tak? Czy już za­wsze seks bę­dzie taki bo­le­sny?

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Jest to pro­blem, któ­ry do­ty­czy bar­dzo wie­lu ko­biet i czę­sto jest te­ma­tem tabu. Chcia­ła­bym, aby to się zmie­ni­ło i wię­cej ko­biet zro­zu­mia­ło, że pra­wi­dło­wa dia­gno­za, jak i do­stęp­ne spo­so­by le­cze­nia mogą po­móc w po­wro­cie do po­now­ne­go od­czu­wa­nia przy­jem­no­ści z sek­su.

Nie­ste­ty, nie da się bez ze­bra­nia wy­wia­du le­kar­skie­go oraz ba­da­nia gi­ne­ko­lo­gicz­ne­go jed­no­znacz­nie stwier­dzić pod­ło­że pro­ble­mu, ja­kie wy­stę­pu­je u Cie­bie.

Po po­ro­dzie na ja­kość od­czu­wa­nia do­znań może mieć wpływ kil­ka czyn­ni­ków. Je­den z naj­waż­niej­szych to czyn­nik hor­mo­nal­ny. Za­leż­nie od tego czy kar­misz pier­sią czy nie, Two­ja go­spo­dar­ka hor­mo­nal­na jest inna. U ko­biet kar­mią­cych pier­sią dość czę­sto po­ja­wia się pro­blem z na­wil­że­niem po­chwy, w szcze­gól­no­ści je­śli jesz­cze nie wró­ci­ła mie­siącz­ka po po­ro­dzie. Przy czym war­to do­dać, że pod­czas ca­łe­go okre­su kar­mie­nia może jej nie być. Je­śli to jest je­dy­ny pro­blem, to wie­lu ko­bie­tom po­ma­ga uży­cie że­lów na­wil­ża­ją­cych na ba­zie wody, któ­re są wpro­wa­dza­ne nie na ze­wnątrz a we­wnątrz po­chwy przed sto­sun­kiem.

Bar­dzo istot­ną rolę od­gry­wa tak­że gra wstęp­na. Po­roz­ma­wiaj z part­ne­rem, że po­moc­ne może być roz­po­czę­cie współ­ży­cia od piesz­czot oral­nych Two­ich oko­lic in­tym­nych – w szcze­gól­no­ści łech­tacz­ki.

Ko­lej­ny aspekt to ten, czy ro­dzi­łaś si­ła­mi na­tu­ry czy po­przez ce­sar­skie cię­cie. Je­den i dru­gi ro­dzaj po­ro­du może mieć po­wi­kła­nia w po­sta­ci bo­le­snych sto­sun­ków, głów­ną rolę ogry­wa tu tkan­ka bli­zno­wa­ta, np. zwę­żo­ne uj­ście po­chwy po szy­ciu na­cię­cia lub pęk­nię­cia kro­cza oraz zro­sty.

Bar­dzo po­moc­ne w mo­bi­li­za­cji tych zro­stów będą ćwi­cze­nia, któ­rych może Cię na­uczyć fi­zjo­te­ra­peu­ta uro­gi­ne­ko­lo­gicz­ny. W przy­pad­ku zwę­że­nia uj­ścia po­chwy po­moc­ne mogą być też ćwi­cze­nia z spe­cjal­ny­mi di­la­to­ra­mi.

Ist­nie­je tak­że wy­miar psy­cho­lo­gicz­ny tych bó­lów, przede wszyst­kim aspekt lę­ko­wy, że ból po­ja­wi się po­now­nie i oba­wa, że przy­jem­ność z sek­su nie wró­ci.

Waż­ne, że­byś wie­dzia­ła, że nie je­steś z tym sama. Po­roz­ma­wiaj o tym z part­ne­rem, udaj się do gi­ne­ko­lo­ga i ja­sno scha­rak­te­ry­zuj w ga­bi­ne­cie swój pro­blem. Za­chę­cam tak­że do sko­rzy­sta­nia z po­mo­cy fi­zjo­te­ra­peu­ty uro­gi­ne­ko­lo­gicz­ne­go, nie­jed­na pa­cjent­ka mó­wi­ła mi, że ta gru­pa za­wo­do­wa po­tra­fi „czy­nić cuda”.

Odpo­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

seksstosunek płciowy

4 stycznia 2022

3 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa