Loading...

4 stycznia 2022

2 min.

„Już kilka razy miałam grzybicę pochwy. Czy to znaczy, że mój partner mnie czymś zaraża?”

Pierw­sze i naj­waż­niej­sze – nie sta­wiaj dia­gno­zy sa­mo­dziel­nie, tyl­ko wy­bierz się do gi­ne­ko­lo­ga. Być może to wca­le nie grzy­bi­ca po­chwy a inna cho­ro­ba prze­no­szo­na dro­gą płcio­wą. Je­śli to jed­nak in­fek­cja bak­te­ryj­na lub grzy­bi­cza, to ko­niecz­ne bę­dzie wdro­że­nie le­cze­nia u oboj­ga part­ner­nów.

Nicole Sochacki-Wójcicka

Mamaginekolog

Dro­ga Re­dak­cjo, od roku mam part­ne­ra, z któ­rym re­gu­lar­nie upra­wiam seks, wcze­śniej by­łam w dłu­gim związ­ku i też współ­ży­łam. Pro­blem w tym, że od­kąd mam no­we­go part­ne­ra, już kil­ka razy mia­łam grzy­bi­cę po­chwy, a wcze­śniej nig­dy nie było mowy o żad­nej in­fek­cji. Czy to zna­czy, że mój part­ner mnie czymś za­ra­ża? Co zro­bić, by to po­wstrzy­mać? A może ro­bi­my coś nie tak?

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Two­je py­ta­nie wbrew po­zo­rom nie jest pro­ste. Grzy­bi­ca po­chwy nie jest z de­fi­ni­cji cho­ro­bą prze­no­szo­ną dro­gą płcio­wą. Cier­pią na nią tak­że ko­bie­ty, któ­re nie współ­ży­ją.

Na pew­no po­win­naś za­cząć od wi­zy­ty u gi­ne­ko­lo­ga i upew­nić się, czy to, co na­zy­wasz grzy­bi­cą po­chwy nie jest inną cho­ro­bą, któ­ra może być już prze­no­szo­na dro­gą płcio­wą np. chla­my­dio­za.

Bar­dzo po­wszech­nym pro­ble­mem wśród ko­biet współ­ży­ją­cych re­gu­lar­nie, w szcze­gól­no­ści przy zmia­nie part­ne­ra, jest bak­te­ryj­na wa­gi­no­za. Jest to za­bu­rze­nie rów­no­wa­gi pra­wi­dło­wych drob­no­ustro­jów w po­chwie.

Ist­nie­je tak­że moż­li­wość, że Twój part­ner ma jed­nak in­fek­cję bak­te­ryj­ną bądź grzy­bi­czą, któ­rą Cie­bie za­ra­ził. W tym wy­pad­ku ko­niecz­ne jest le­cze­nie u oboj­ga part­ne­rów. Upew­nij się czy nie wy­stę­pu­ją u nie­go ob­ja­wy typu świąd prą­cia czy pie­cze­nie przy od­da­wa­niu mo­czu. Je­śli tak, to ko­niecz­nie po­wi­nien się zgło­sić do le­ka­rza, może to być w pierw­szej ko­lej­no­ści le­karz POZ.

Je­śli cho­dzi o Wa­sze na­wy­ki, to bar­dzo waż­ne i po­moc­ne w za­po­bie­ga­niu in­fek­cjom in­tym­nym jest od­po­wied­nia hi­gie­na po sto­sun­ku – przede wszyst­kim od­da­wa­nie mo­czu bez­po­śred­nio po zbli­że­niu, no­sze­nie prze­wiew­nej bie­li­zny oraz spa­nie bez bie­li­zny, w prze­wiew­nych pi­ża­mach lub ko­szu­lach noc­nych (spa­nie nago rów­nież jest ok).

Pa­mię­taj tak­że, że nad­mier­na hi­gie­na, w szcze­gól­no­ści my­cie po­chwy we­wnątrz oraz uży­wa­nie du­żej ilo­ści pły­nów my­ją­cych (na­wet tych do hi­gie­ny in­tym­nej) może nie za­po­bie­gać, a wręcz przy­czy­niać się do ko­lej­nych in­fek­cji in­tym­nych, po­nie­waż za­bu­rza to rów­no­wa­gę do­brych drob­no­ustro­jów w po­chwie.

Po­chwa za­sad­ni­czo czy­ści się sama, a do my­cia sro­mu i kro­cza naj­lep­sza jest czy­sta woda z odro­bi­ną (wiel­ko­ści zia­ren­ka gro­chu) de­li­kat­ne­go pły­nu do my­cia cia­ła.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

grzybica pochwy

4 stycznia 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa