Loading...

23 marca 2022

1 min.

„Mam łożysko nisko osadzone. Czy masturbacja lub inne formy zaspokajania mogą zaszkodzić?”

W przy­pad­ku ło­ży­ska przo­du­ją­ce­go czy też ni­sko scho­dzą­ce­go za­kaz współ­ży­cia do­ty­czy pe­ne­tra­cji oraz or­ga­zmów. Pod­sta­wę tych za­le­ceń wy­ja­śnia na­sza eks­pert­ka Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Do­wie­dzia­łam się, że mam ło­ży­sko ni­sko osa­dzo­ne. Po­dob­no może się jesz­cze pod­nieść, bo ma­ci­ca nie jest jesz­cze w peł­ni wzro­stu. Je­stem w 21. ty­go­dniu cią­ży. Le­karz za­bro­nił ka­te­go­rycz­nie sto­sun­ków. Głu­pio było mi się za­py­tać czy ma­stur­ba­cja lub inne for­my za­spo­ka­ja­nia też mogą za­szko­dzić?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Przy ło­ży­sku przo­du­ją­cym czy też ni­sko scho­dzą­cym za­kaz współ­ży­cia do­ty­czy pe­ne­tra­cji, ale też or­ga­zmów, bo oksy­to­cy­na któ­ra uwal­nia się w trak­cie or­ga­zmu może spo­wo­do­wać skur­cze ma­ci­cy, a przez to krwa­wie­nie.

Na szczę­ście jest szan­sa, że ło­ży­sko w trak­cie na­stęp­ne­go ba­da­nia „pod­nie­sie się”, po­nie­waż ma­ci­ca ro­śnie, a przez to brzeg ło­ży­ska od­da­la się od uj­ścia we­wnętrz­ne­go.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

sekstrudne pytania

23 marca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.