Loading...

14 marca 2022

1 min.

„Mam problem z orgazmem. Czy jest ze mną coś nie tak?”

„Z moim part­ne­rem je­ste­śmy ra­zem od 4 lat. Na po­cząt­ku na­sze­go związ­ku mia­łam or­ga­zmy za każ­dym ra­zem, na­wet przy pierw­szych po­ca­łun­kach, ale one z cza­sem po pro­stu usta­ły.”

Martyna Szopa-Krupińska

„Pi­szę, bo mam pro­blem z or­ga­zmem, a ra­czej jego bra­kiem. Z moim part­ne­rem je­ste­śmy ra­zem od 4 lat. Na po­cząt­ku na­sze­go związ­ku mia­łam or­ga­zmy za każ­dym ra­zem, na­wet przy pierw­szych po­ca­łun­kach, a z cza­sem one po pro­stu usta­ły, tak jak­by się wy­czer­pa­ły, tak jak­bym przy­zwy­cza­iła się do sek­su i wszyst­kich in­nych czu­ło­ści. Nie jest na pew­no to kwe­stia na­sze­go związ­ku, bo jest on bar­dzo szczę­śli­wy i sta­łe się so­bie po­do­ba­my. Ży­cie sek­su­al­ne jest na­praw­dę w po­rząd­ku, jed­nak tę­sk­nię za or­ga­zma­mi, bo pa­mię­tam ja­kie to cu­dow­ne uczu­cie. Pro­szę o po­moc.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Może się zda­rzyć, że mimo du­żej mi­ło­ści i po­żą­da­nia, nie uda­je Ci się osią­gnąć or­ga­zmu. Spró­buj po­roz­ma­wiać z part­ne­rem na ten te­mat, może wpro­wadź­cie do­dat­ko­wą grę wstęp­ną, zmień­cie na­wy­ki w sy­pial­ni, do­da­cie coś no­we­go.

Cza­sem drob­na zmia­na np. wy­jazd na week­end we dwo­je i sku­pie­nie się tyl­ko na so­bie może po­móc. Na­to­miast, je­śli nadal or­ga­zmy nie wró­cą, może war­to skon­sul­to­wać się z sek­su­olo­giem i spraw­dzić czy nie ma ja­kiś in­nych przy­czyn tych za­bu­rzeń.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

sekstrudne pytania

14 marca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.