Loading...

4 lutego 2022

1 min.

„Nie mam ochoty na seks, a moje libido jest równe zeru. Co mogę z tym zrobić?”

To je­den z naj­czę­ściej po­ja­wia­ją­cych się pro­ble­mów w na­szym dzia­le „Trud­ne Py­ta­nia”. Wie­le z Was zgła­sza ni­ski po­ziom li­bi­do i brak chę­ci na seks.

Martyna Szopa-Krupińska

„Pra­wie 4 lata temu uro­dzi­łam swo­ją có­recz­kę (CC). Od tego cza­su bar­dzo rzad­ko upra­wia­my seks (ze wzglę­du na mnie). W ogó­le nie mam ocho­ty, moje li­bi­do jest ze­ro­we. Czy da się ja­koś roz­wią­zać ten pro­blem?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Brak chę­ci na seks, może być spo­wo­do­wa­ny wie­lo­ma przy­czy­na­mi. W pierw­szych ty­go­dniach/mie­sią­cach po po­ro­dzie go­spo­dar­ka hor­mo­nal­na ko­bie­ty jest moc­no roz­chwia­na, może to po­wo­do­wać zmniej­szo­ną chęć współ­ży­cia.

Po­nad­to, po­ród lub ope­ra­cja jak w Two­im przy­pad­ku wią­że się z dość dłu­gim okre­sem re­kon­wa­le­scen­cji, a do­dat­ko­wo nie­wy­spa­nie i opie­ka nad ma­łym dziec­kiem po­tra­fią cał­ko­wi­cie znie­chę­cić do współ­ży­cia.

Je­śli trwa to już tak dłu­go, a re­la­cje z part­ne­rem są do­bre, tzn. roz­ma­wia­li­ście o Two­ich po­trze­bach, pro­ble­mach i sami nie zna­leź­li­ście roz­wią­za­nia my­slę, że naj­lep­szą de­cy­zją by­ła­by kon­sul­ta­cja z sek­su­olo­giem i/lub psy­cho­lo­giem.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

sekstrudne pytania

4 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.