Loading...

4 stycznia 2022

2 min.

„Nigdy nie uprawiałam seksu, ale myślę o pettingu, aby urozmaicić naszą relację”

Do­sta­je­my do Was mnó­stwo py­tań – póki co naj­wię­cej tych z za­kre­su sek­su­olo­gii i gi­ne­ko­lo­gii. Tym ra­zem na­pi­sa­ła do nas 17-lat­ka, któ­ra chcia­ła­by uroz­ma­icić re­la­cję ze swo­im chło­pa­kiem i za­cząć upra­wiać pet­ting. Zu­peł­nie jed­nak nie wie, czy po­win­na się do nie­go ja­koś przy­go­to­wać.

Nicole Sochacki-Wójcicka

Mamaginekolog

Dro­ga Re­dak­cjo, mam 17 lat, mój chło­pak też. Nig­dy nie upra­wia­łam sek­su, ale my­ślę o pet­tin­gu, aby uroz­ma­icić na­szą re­la­cję. Nie wiem jed­nak, jak to ro­bić i gdzie zna­leźć in­for­ma­cje? Czy po­win­nam się ja­koś przy­go­to­wać? Skąd będę wie­dzieć, że osią­gnę­łam or­gazm, sko­ro nig­dy go nie mia­łam?

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Pet­ting, czy­li piesz­czo­ty cia­ła a tak­że oko­lic in­tym­nych, to na­tu­ral­na po­trze­ba więk­szo­ści na­sto­lat­ków i do­ro­słych.

Jest to bar­dzo do­bra for­ma do tego, aby­ście ra­zem z part­ne­rem za­czę­li po­zna­wać Wa­sze cia­ła i po­trze­by. Za­cznij­cie od do­ty­ku i po­ca­łun­ków miejsc, któ­re spra­wia­ją Wam przy­jem­ność. Wa­sze re­ak­cje na te piesz­czo­ty będą naj­lep­szym źró­dłem in­for­ma­cji.

U chło­pa­ków or­gazm po­łą­czo­ny jest z wy­try­skiem, więc ła­two stwier­dzić, że do nie­go do­szło. Pa­mię­taj­cie, że je­śli na­sie­nie bę­dzie mia­ło kon­takt z Two­imi na­rzą­da­mi płcio­wy­mi – sro­mem, uj­ściem po­chwy, to może to skut­ko­wać cią­żą, dla­te­go war­to aby­ście przy tego ro­dza­ju zbli­że­niach sto­so­wa­li za­bez­pie­cze­nie w po­sta­ci pre­zer­wa­ty­wy.

U ko­biet or­gazm nie ma tak ewi­dent­nych „ob­ja­wów”, jak wy­trysk u męż­czyzn. Wie­le dziew­czyn ma pro­blem z roz­po­zna­niem czy to „już” był or­gazm czy jesz­cze nie. Co wię­cej, or­ga­zmy mogą mieć róż­ne na­si­le­nie. Naj­lep­szym spo­so­bem jest po­zna­nie swo­je­go cia­ła i jego re­ak­cji, czy to przez ma­stur­ba­cję, czy wła­śnie przez pet­ting z part­ne­rem.

Odpo­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

seks

4 stycznia 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa