Loading...

30 marca 2022

1 min.

„Po jakim czasie można współżyć po zabiegu łyżeczkowania?”

Wska­za­niem do za­bie­gu ły­żecz­ko­wa­nia ma­ci­cy jest m.in. po­dej­rze­nie po­li­pów szyj­ki ma­ci­cy, krwa­wie­nie po me­no­pau­zie czy po­ro­nie­nie. Po ja­kim cza­sie od za­bie­gu moż­na współ­żyć?

Nicole Sochacki-Wójcicka

Mamaginekolog

„Po ja­kim cza­sie moż­na współ­żyć po za­bie­gu ły­żecz­ko­wa­nia?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Naj­bez­piecz­niej jest spy­tać le­ka­rza po za­bie­gu, po­nie­waż za­leż­nie od tego z ja­kie­go po­wo­du był wy­ko­na­ny za­bieg ły­żecz­ko­wa­nia, za­le­ce­nia mogą być róż­ne.

Za­zwy­czaj za­le­ca się nie współ­żyć dwa ty­go­dnie od za­bie­gu. Jed­nak po tym okre­sie trze­ba pa­mię­tać o an­ty­kon­cep­cji, po­nie­waż je­śli cho­dzi o sta­ra­nia się o cią­żę po­win­no się roz­po­cząć do­pie­ro 3 mie­sią­ce po ły­żecz­ko­wa­niu.

W wy­jąt­ko­wych sy­tu­acjach le­karz może ze­zwo­lić na wcze­śniej­sze pró­by zaj­ścia w cią­żę (np. u pa­cjen­tek po­wy­żej 35. r.ż.).

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

sekstrudne pytania

30 marca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.