Loading...

8 czerwca 2022

1 min.

„Po stosunku piecze mnie pęcherz. Jak sobie z tym radzic?”

Jed­na z Was za­py­ta­ła, czy jest ja­kiś spo­sób na ból i pie­cze­nie pę­che­rza po sto­sun­ku. Od­po­wia­da nasz eks­pert – Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Za­zwy­czaj na dru­gi dzień po sto­sun­ku boli i pie­cze mnie pę­cherz. Czu­ję się jak­bym mia­ła za­pa­le­nie. Czę­sto cho­dzę siu­siu i od­czu­wam dys­kom­fort. Jak so­bie z tym ra­dzić? Da się temu za­po­biec? Dzię­ku­ję za Wa­szą po­moc, może uda mi się od­zy­skać przy­jem­ność ze sto­sun­ków.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Pod­czas współ­ży­cia, ocie­ra­nia się o na­rzą­dy płcio­we part­ne­ra i do­ty­ka­nia oko­lic in­tym­nych rę­ka­mi, bak­te­rie znaj­du­ją­ce się w oko­li­cy przed­sion­ka po­chwy mogą ła­two prze­do­stać się do uj­ścia cew­ki mo­czo­wej.

Naj­waż­niej­szym i naj­sku­tecz­niej­szym na­wy­kiem mo­gą­cym temu za­po­biec jest od­da­nie mo­czu po sto­sun­ku, po­nie­waż w trak­cie sto­sun­ku bak­te­rie obec­ne na na­szej skó­rze w oko­li­cach in­tym­nych mogą do­stać się do cew­ki mo­czo­wej, a na­stęp­nie do pę­che­rza pro­wa­dząc do roz­wo­ju za­pa­le­nia.

Prze­czy­taj wię­cej i hi­gie­nie po sto­sun­ku.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

pęcherzseks

8 czerwca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.