Loading...

9 marca 2022

1 min.

„Podczas stosunku odczuwam naciskanie na pęcherz. Czy coś ze mną nie tak?”

Na py­ta­nie od­po­wia­da nasz eks­pert, le­karz gi­ne­ko­log Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Je­stem 26-let­nią ko­bie­tą, współ­ży­ję od nie­daw­na. Pod­czas sto­sun­ku od­czu­wam dys­kom­fort, uczu­cie na­ci­ska­nia na pę­cherz, a przy tym nie od­czu­wam żad­nej przy­jem­no­ści. Czy coś ze mną nie tak?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Praw­do­po­dob­nie nie ma nic nie­pra­wi­dło­we­go, spró­buj­cie in­nej po­zy­cji w trak­cie sek­su tak, aby pe­nis nie na­ci­skał na przed­nią ścia­nę po­chwy (pę­cherz).

Po­roz­ma­wiaj z part­ne­rem i wy­tłu­macz mu swo­je roz­ter­ki i ocze­ki­wa­nia, moż­li­we że mu­si­cie ra­zem po­pra­co­wać nad osią­gnię­ciem przez Cie­bie przy­jem­no­ści z współ­ży­cia. Cza­sem po­trze­ba tro­che cza­su, aby na­uczyć się sie­bie oraz tego, co spra­wia nam przy­jem­ność.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

sekstrudne pytania

9 marca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.