Loading...

19 stycznia 2022

1 min.

„Przygodny seks bez zabezpieczenia – boję się, że mogłam się czymś zarazić…”

Jed­na z na­szych Czy­tel­ni­czek na­pi­sa­ła do nas peł­na obaw. Boi się, że po przy­god­nym, choć jed­no­ra­zo­wym sek­sie z nie­zna­nym męż­czy­zną mo­gła się czymś za­ra­zić. Na­sza gi­ne­ko­log pod­po­wia­da, na co po­win­na zwró­cić uwa­gę i ja­kie ba­da­nia wy­ko­nać.

Martyna Szopa-Krupińska

„Dro­ga Re­dak­cjo,

Wiem, że to głu­pie i nie­od­po­wie­dzial­ne… Upra­wia­łam (pierw­szy i ostat­ni raz!) w klu­bie seks bez za­bez­pie­cze­nia z nie­zna­nym męż­czy­zną. Co i kie­dy spraw­dzić/zba­dać, żeby wie­dzieć, że ni­czym się nie za­ra­zi­łam? Czy na ja­kieś szcze­gól­ne ob­ja­wy po­win­nam zwró­cić uwa­gę? Mi­nął ty­dzień od zda­rze­nia.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Do­brze, że zda­jesz so­bie spra­wę, iż na­ra­zi­łaś się na nie­bez­pie­czeń­stwo. Mu­sisz pa­mię­tać, że mo­głaś zajść w cią­żę. Dla­te­go w ter­mi­nie spo­dzie­wa­nej mie­siącz­ki, je­śli się nie po­ja­wi, po­win­naś wy­ko­nać test cią­żo­wy.

Co do cho­rób prze­no­szo­nych dro­gą płcio­wą jest ich wie­le, część daje ob­ja­wy szyb­ko, część z nich ma dłu­gi, ską­po­obja­wo­wy prze­bieg.

Po ty­go­dniu od nie­za­bez­pie­czo­ne­go sto­sun­ku płcio­we­go, je­śli do­szło­by do za­ka­że­nia, po­win­naś być wy­czu­lo­na na zmia­nę wy­dzie­li­ny, rop­ne upła­wy, po­ja­wie­nie się pę­che­rzy­ków lub krost na sro­mie oraz do­le­gli­wo­ści zwią­za­ne z od­da­wa­niem mo­czu.

Ko­niecz­nie zgłoś się wte­dy na kon­sul­ta­cje do swo­je­go le­ka­rza. To, co mo­żesz zba­dać to krew w kie­run­ku za­ka­że­nia kiłą, HIV i HCV (ba­da­nie na­le­ży po­wtó­rzyć za 3 mie­sią­ce, je­śli wy­ni­ki wyj­dą ujem­ne) oraz wy­ma­zy w kie­run­ku za­ka­że­nia chla­my­dią i rze­żącz­ką. War­to tak­że spraw­dzić czy by­łaś szcze­pio­na prze­ciw wi­ru­so­we­mu za­pa­le­niu wą­tro­by typ B oraz HPV.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

choroby wenerycznesekstrudne pytania

19 stycznia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.