Loading...

23 marca 2022

1 min.

„Seks po wypadnięciu czopa śluzowego. Można czy nie można?”

Czop ślu­zo­wy to ta gę­sta wy­dzie­li­na, któ­ra znaj­du­je się w ka­na­le Two­jej szyj­ki ma­ci­cy, kie­dy je­steś w cią­ży. Czy jego odej­ście jest prze­ciw­wska­za­niem do sek­su?

Martyna Szopa-Krupińska

„Seks po wy­pad­nię­ciu czo­pa ślu­zo­we­go. Moż­na czy nie moż­na? Je­stem ty­dzień po ter­mi­nie.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Współ­ży­cie w ter­mi­nie po­ro­du jest wręcz za­le­ca­ne, po­nie­waż pro­sta­glan­dy­ny obec­ne w na­sie­niu wpły­wa­ją po­zy­tyw­nie na szyj­kę ma­ci­cy, po­wo­du­jąc zmia­nę jej kon­sy­sten­cji, uła­twia­jąc jej roz­wie­ra­nie, a przez to po­ród. Odej­ście czo­pa ślu­zo­we­go nie jest prze­ciw­wska­za­niem do sek­su.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

sekstrudne pytania

23 marca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.